Saturday, December 5, 2020
Trending News

2020. gada 26. maija apvērsums Latvijā

Alberts Jodis

Mums visiem no vēstures ir pazīstams 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, kad tika realizēts iepriekš izplānots valsts varas sagrābšanas akts Latvijā, ko veica toreizējais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis ar armijas un aizsargu palīdzību, izbeidzot Latvijas parlamentāro demokrātiju un izveidojot autoritāro Ulmaņa režīmu. Šobrīd pēc 86 gadiem Saeima gatavo jaunu apvērsumu, kas, visticamāk, ieies vēsturē kā 26. maija valsts apvērsums. Runa ir par digitālo rīku e-Saeima, pateicoties kam ir izveidota tehniska iespēja parlamenta sēdes noturēt attālināti, deputātiem uzturoties arī ārpus parlamenta telpām, taču likumdošanas bāze jeb attiecīgie normatīvie akti šim tehnoloģiskajam jauninājumam sakārtoti nav.

Līdzīgi kā Ulmaņa apvērsumā, arī šīm pārmaiņām ir daži leģitīmi elementi. Piemēram, ja tolaik Ulmanis ieņēma Ministru prezidenta amatu, kuram bija pakļauti ministri un attiecīgi to pārraudzībā esošās valsts institūcijas, tad 26. maija apvērsumā kā leģitīms elements uzskatāma Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un viss Saeimas Prezidijs, taču iebildumi ir pret esošo likumu, t.sk. Valsts pamatlikuma neievērošanu uz kā pamata tiek mēģināts leģitimēt e-Saeimas sasteigto ieviešanu jeb citiem vārdiem sakot – 26. maija apvērsumu. Attēlā: Kārlis Ulmanis.

Vienīgais normatīvais akts, kurā varam atrast pieminētu e-Saeimu ir Saeimas Prezidija 22. maija lēmums, taču jebkuram tiesību ekspertam ir saprotams, ka ar to ir krietni par maz, lai mainītu parlamentārās demokrātijas pamatus – Saeimas deputātu balsu nodošanas kārtību un veidu kā norisinās parlamentāriešu debates par Saeimā izskatāmiem jautājumiem.

Satversme

Satversmes 15. pants nosaka “Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ tā var sanākt citā vietā.”

Lai arī Saeimas priekšsēdētāja Mūrniece uzsver, ka ar e-Saeimu netiek pārkāpts nedz Satversmes burts, nedz gars, Satversmes tēvi šo pantu Valsts pamatlikumā iekļāva, lai ārkārtējos apstākļos (piemēram, ienaidnieks okupējis daļu valsts teritorijas) Saeimai būtu iespēja sanākt un veikt savu likumdošanas darbu arī ārpus Rīgas. No vēstures zinām, ka 1919. gadā mūsu valsts valdība darbojās un lēmumus pieņēma Liepājā tieši šādu apstākļu spiesta.

Protams, arī Covid-19 izraisītie ārkārtas apstākļi pēc likuma burta būtu uzskatāmi par atbilstošiem Satversmes 15. pantam, taču de facto mēs redzam, ka tie nav tik nepārvarami, lai Saeima nevarētu sanākt uz savām plenārsēdēm Saeimas ēkā, kā to jau bija darījusi neskaitāmas reizes pēc 13. martā izsludinātās ārkārtējās situācijas.

Valsts prezidents

Izbrīna Valsts prezidenta Egila Levita visnotaļ savdabīgā reakcija uz digitālā rīka e-Saeima ieviešanu jeb patiesībā – tās trūkums. Kā zināms, prezidents ir paudis vien viedokli, ka konstitucionālajām institūcijām ir jāspēj strādāt arī attālināti un valdībai ir jāparedz speciālu ātrās reaģēšanas mehānismu, taču par e-Saeimu prezidents izteicies nav. Tas varētu norādīt ka vismaz kaut kādas konstitucionālo tiesību pamatlietas Levits ir apguvis un saprot e-Saeimas neskaidro statusu, pretējā gadījumā varam būt droši, ka viņš iekļautos Saeimas valdošās koalīcijas kopkora pirmajās rindās.

Saeimas kārtības rullis

1994. gadā ar Saeimas deputātu balsu vairākumu ir pieņemts likums “Saeimas kārtības rullis”, kas arī šobrīd nosaka Saeimas darba kārtību. Nezinātāji varētu maldīgi domāt, ka šis kārtības rullis ir kāds Saeimas iekšējās kārtības dokuments, kuru Saeimas Prezidijs var mainīt vairākas reizes dienā, taču tā nav – jebkurām šī likuma izmaiņām ir nepieciešams Saeimas balsojums.

Šobrīd, lai arī Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, likums “Saeimas kārtības rullis” darbojas pilnā apmērā un Saeimas Prezidijam ir pilnvaras tikai lemt par to, kas nav noteikts Saeimas kārtības rullī, saskaņā ar pantu 23.1.4. “saziņā ar Frakciju padomi (190. p.) kārto ar Kārtības rulli un Saeimas lēmumiem nenoskaidrotus jautājumus.”, kas acīmredzot arī ir kalpojis par pamatu Saeimas Prezidija lēmumam no 22.05.2020. par Saeimas attālināto sēžu norises kārtības apstiprināšanu. 

Ieviest papildinājumus likumā “Saeimas kārtības rullis” Saeimas Prezidijam ir leģitīmas tiesības taču tikai un vienīgi ciktāl šīs izmaiņas nekonfliktē jeb neatceļ citus šī likuma pantus. Un likuma panti, kurus šis Saeimas Prezidija lēmums cenšas ierobežot vai pat atcelt ir vairāki.

Tikai daži panti uzskatāmākam piemēram no likuma “Saeimas kārtības rullis”, kas konfliktē jeb kuros veidojas likumu kolīzija ar Saeimas Prezidija lēmumu:

 1. Piecas minūtes pirms sēdes atklāšanas deputātus ar zvanu aicina sēžu zālē.
 2. Ja pusstundu pēc noteiktā sēdes atklāšanas laika nav ieradies nepieciešamais deputātu skaits (44. p.), sēdes vadītājs pasludina sēdi par nenotikušu.
 3. Sēdes vadītājs var arī sēdes laikā pēc sava ieskata vai pēc piecu klātesošo deputātu priekšlikuma pārliecināties par kvorumu, sarīkojot reģistrāciju.
 4. Ja runātājs, kas pieteicies debatēs, neatrodas zālē, kad viņa kārta pienākusi, viņš savu kārtu zaudē. Vārdu viņam dod tikai pēc tam, kad pārējie sarakstā iekļautie runātāji izteikušies.
 5. (1) Runātāji runā no tribīnes, izņemot gadījumu, ja runātājs ir persona, kurai apgrūtināta pārvietošanās.

Nemaz nerunājot par Saeimas Prezidija 22. maija lēmuma punktiem, kuri ir tiešā pretrunā ar likumu “Saeimas kārtības rullis”, piemēram, lēmuma 20. punkts “Saeimas attālinātajā sēdē runas laiku nevar pagarināt un abus runas laikus nevar apvienot.”, kas ir pretrunā ar likuma 64.3. pantu “Pēc runātāja lūguma Saeima bez debatēm lemj par runas laika pagarināšanu”.

Kā redzams, digitālais rīks e-Saeima liek pārkāpt vairākus likuma “Saeimas kārtības rullis” pantus un šie iepriekšminētie nav vienīgie.

Katrs mēģinājums leģitimēt e-Saeima platformu bez iepriekš izveidotas likumdošanas bāzes dos iespēju katru šādi attālināti novadītu t.s. Saeimas sēdi un tajā pieņemtos lēmumus apstrīdēt LR Satversmes tiesā.   

Administratīvi teritoriālā reforma

2020. gada 26. maija attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtība ir tikai viens punkts – likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” jeb tā dēvētā novadu reforma.

Jāatzīst, ka šis likumprojekts šobrīd ir sasniedzis tikpat kā maksimālo politisko troksni – dažādu skandālu un sabiedrības neizpratnes apvīts.

Tikai aizpagājušajā nedēļā, 15. maijā, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces 2019. gada 25. aprīļa rīkojumu par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam, nosakot, ka Pūces rīkojums, ar kuru apturēta Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma darbība, neatbilst Satversmei.

Jāpiebilst, ka arī Eiropas Padomes eksperti bija secinājuši, ka administratīvi teritoriālās reformas procesā sarunas ar iedzīvotājiem un pašvaldībām nav bijušas atbilstošas un savlaicīgas, bet gan formālas, tādējādi pārkāpjot Eiropas vietējo pašvaldību hartu.

Papildus tam visam Valsts kontrole (VK) ir secinājusi, ka nav iespējams pārliecināties par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izdevumiem 39 891 eiro apmērā, kas tika paredzēti, lai konsultētos ar sabiedrību par administratīvi teritoriālās reformas sagaidāmo rezultātu, ekonomisko pamatotību, kā rezultātā VK aicinājusi prokuratūru izvērtēt atklātos faktus un to, vai komersantam samaksātie līdzekļi patiešām izlietoti ekonomiski.

Ņemot to visu vērā, ir acīmredzami, ka šī likumprojekta izskatīšanu vajadzētu vismaz iepauzēt ārkārtējās situācijas laikā, taču tieši šobrīd Saeimas Prezidijs lemj par tā izskatīšanu, pie tam neskaidri leģitīma digitālā rīka e-Saeima platformā. Tā ir tiesiskā nihilisma un demokrātijas ignorances augstākā pilotāža.

Jāpiezīmē, ka patiesībā ir vienalga, vai likumdevēja varu sagrābj viena persona vai piecdesmit viena. Ja šādā veidā ārkārtējās situācijas aizsegā daļa no deputātiem uzurpē visas Saeimas varu, kā rezultātā opozīcijai tiek ierobežota un pat liegta iespēja pilnvērtīgi izteikties un diskutēt par likumprojektiem – tas ir reāls drauds parlamentārisma tradīcijām un demokrātijai Latvijā kopumā.

Kopsavilkums

Ņemot vērā visu iepriekš pausto, aicinu Saeimas Prezidiju un Saeimas deputātus izvērtēt katram pašam savu atbildību, iesaistoties iespējamā Latvijas Republikas Satversmes un likuma “Saeimas kārtības rullis” pārkāpumā. Aicinu atjaunot tiesiskumu un likuma varu visā Latvijas Republikas teritorijā. 

Aicinu Saeimas deputātus, pamatojoties uz likuma “Saeimas kārtības rullis” 66. pantu, pieprasīt bez ierobežojuma 26. maija t.s Saeimas sēdē vārdu ārpus kārtas par Kārtības ruļļa neievērošanu vai pārkāpšanu līdz Saeimas Prezidijs atskārst par nepieciešamību vispirms izveidot normatīvo aktu bāzi digitālā rīka e-Saeima izmantošanai un tikai tad to pielietot likumdošanas procesā.

Alberts Jodis,
Nacionālā mediju grupa

Share With:
Rate This Article
Comments
 • where can i buy viagra buy viagra how to get viagra without a doctor

  oktobris 27, 2020
 • lowest cialis prices tadalafil cialis 20 mg

  oktobris 31, 2020
 • viagra doses 200 mg generic viagra where can i buy viagra

  novembris 1, 2020
 • over the counter ed can ed be cured legal to buy prescription drugs without prescription

  novembris 3, 2020
 • how to get viagra without a doctor buy viagra online cheap viagra

  novembris 4, 2020
 • canada viagra generic viagra viagra without prescription

  novembris 5, 2020
 • is there a generic for viagra buy generic drugs can you buy viagra over the counter

  novembris 5, 2020
 • cheap generic viagra viagra canada how much does viagra cost

  novembris 6, 2020
 • where can i buy viagra over the counter generic viagra online order viagra online

  novembris 6, 2020
 • treatments for ed ED Pills Without Doctor Prescription comparison of ed drugs

  novembris 7, 2020
 • buy canadian drugs Cheap Erection Pills home remedies for erectile dysfunction

  novembris 8, 2020
 • cheap drugs generic cialis cheap ed drugs

  novembris 8, 2020
 • herbal ed remedies ED Pills real cialis without a doctor’s prescription

  novembris 9, 2020
 • cialis headaches afterwards tadalafil free cialis

  novembris 10, 2020
 • herbal replacement for viagra/cialis/levitra… buy tadalafil cialis patent expiration

  novembris 11, 2020
 • I just want to mention I’m beginner to blogging and site-building and certainly liked this blog site. Likely I’m want to bookmark your site . You amazingly come with really good articles and reviews. Thanks a bunch for sharing with us your blog site.

  novembris 11, 2020
 • best ed treatment pills ed meds online without doctor prescription online drugs
  natural ed cures

  novembris 13, 2020
 • ed meds online without doctor prescription top ed pills cat antibiotics without pet prescription
  prescription drugs

  novembris 14, 2020
 • pump for ed canadian drugs online canadian online drugstore
  real viagra without a doctor prescription usa

  novembris 14, 2020
 • online canadian pharmacy ed drugs over the counter mens erection pills
  anti fungal pills without prescription

  novembris 15, 2020
 • https://prednisonegeneric20.com/ over the counter prednisone medicine

  novembris 15, 2020
 • https://amoxicillingeneric500.com/ where to buy amoxicillin over the counter

  novembris 16, 2020
 • Excellent goods from you, man. I have remember your stuff prior to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve bought right here, certainly like what you are saying and the way through which you say it. You are making it entertaining and you continue to take care of to keep it smart. I can not wait to learn much more from you. This is actually a tremendous web site.

  novembris 17, 2020
 • https://amoxicillingeneric500.com/ amoxicillin 500mg capsule buy online

  novembris 17, 2020
 • Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

  novembris 17, 2020
 • I just want to say I am all new to blogging and site-building and absolutely loved your blog site. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You actually have beneficial writings. Many thanks for sharing with us your blog site.

  novembris 18, 2020
 • great post, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

  novembris 18, 2020
 • My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

  novembris 18, 2020
 • https://zantacgeneric150.com/ zantac prices

  novembris 18, 2020
 • Spot on with this write-up, I truly think this website wants way more consideration. I’ll most likely be again to read much more, thanks for that info.

  novembris 18, 2020
 • best place to buy generic drugs buy generic drugs from canada medications

  novembris 18, 2020
 • Thanks for another wonderful article. Where else could anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such info.

  novembris 19, 2020
 • Very interesting subject , thanks for putting up. “The rest is silence.” by William Shakespeare.

  novembris 19, 2020
 • Lovely site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also.

  novembris 19, 2020
 • cash advance payday loans

  novembris 19, 2020
 • Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

  novembris 19, 2020
 • Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

  novembris 19, 2020
 • payday loans direct lenders payday loans online

  novembris 19, 2020
 • With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

  novembris 20, 2020
 • Aw, this was a very nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and in no way appear to get one thing done.

  novembris 20, 2020
 • Spot on with this write-up, I actually feel this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice.

  novembris 20, 2020
 • personal loans with no credit check personal loans for bad credit

  novembris 20, 2020
 • It’s a envious article. It’s very wonderful and brand-new. Who are usually you to write this kind of special article?

  novembris 20, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 20, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 20, 2020
 • I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. All the best

  novembris 20, 2020
 • tadalafil for sale tadalafil canada

  novembris 21, 2020
 • I simply want to say I’m beginner to blogging and site-building and actually liked this web page. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You certainly have excellent articles and reviews. Cheers for revealing your blog.

  novembris 21, 2020
 • you are truly a good webmaster. The site loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a excellent activity on this subject!

  novembris 21, 2020
 • Aw, it was a very good post. In concept I have to put in place writing similar to this additionally – taking time and actual effort to create a good article… but so what can I say… I procrastinate alot by no indicates often get something completed.

  novembris 21, 2020
 • My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

  novembris 21, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • Nice post. I discover some thing very complicated on diverse blogs everyday. It will always be stimulating to study content from other writers and rehearse something there. I’d want to use some while using content on my blog regardless of whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link in your internet blog. Thanks for sharing.

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • You are my inhalation , I own few web logs and sometimes run out from to post .

  novembris 22, 2020
 • It’s hard to seek out knowledgeable folks on this matter, however you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks

  novembris 22, 2020
 • Hi, Can I export your page photo and utilize that on my webpage?

  novembris 22, 2020
 • Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is also really good.

  novembris 22, 2020
 • It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

  novembris 23, 2020
 • An example of this can be Atypical Mole Syndrome. This syndrome leads to a tendency inside the physique to form an abnormal quantity of moles on our pores and skin. This can be some thing that we could have obtained from our parents or our grandparents and we now have no manage more than no matter whether we receive it or not.

  novembris 23, 2020
 • Excellent article! We are linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing.

  novembris 23, 2020
 • I absolutely love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own site and want to know where you got this from or what the theme is named. Many thanks.

  novembris 24, 2020
 • There is definately a lot to know about this issue. I really like all of the points you have made.

  novembris 24, 2020
 • Thanks the help. I love sucking dick btw hmu

  novembris 24, 2020
 • I love looking through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing for me to comment.

  novembris 24, 2020
 • I was very happy to uncover this site. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and i also have you book-marked to check out new things in your blog.

  novembris 24, 2020
 • I’ve recently started a blog, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

  novembris 24, 2020
 • Now we know who the ssebnile one is here. Great post!Buddy Kirst

  novembris 25, 2020
 • Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

  novembris 25, 2020
 • I’ve been surfing online more than 3 hours nowadays, but I never found any interesting article like yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will probably be much more useful than ever before.

  novembris 25, 2020
 • Thank you a bunch for sharing this with all people you really know what you’re speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website =). We could have a link alternate arrangement among us!

  novembris 25, 2020
 • Very nice write-up. I absolutely appreciate this website. Stick with it!

  novembris 25, 2020
 • Having read this I believed it was really informative. I appreciate you taking the time and energy to put judi agen bola teman dekat this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments

  novembris 25, 2020
 • It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

  novembris 25, 2020
 • I loved this article. I hope you continue to create more articles.

  novembris 26, 2020
 • Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you may remove me from that service? Thanks!

  novembris 26, 2020
 • Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a tremendous website.

  novembris 26, 2020
 • Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that make the largest changes. Thanks for sharing!

  novembris 26, 2020
 • Hi, i believe that i noticed you visited my weblog so i got here to “go back the choose”.I’m attempting to to find issues to improve my web site!I guess its good enough to make use of a few of your ideas!!

  novembris 26, 2020
 • Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

  novembris 26, 2020
 • This web site is my inspiration , rattling superb design and style and perfect written content .

  novembris 27, 2020
 • Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to make a great article… but what can I say… I hesitate a lot and never manage to get anything done.

  novembris 27, 2020
 • You should be a part of a contest for one of the finest blogs on the internet. I’m going to highly recommend this web site!

  novembris 27, 2020
 • naturally like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth then again I will certainly come back again.

  novembris 27, 2020
 • Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I include a part of your post to my site?

  novembris 27, 2020
 • As a Newbie, I am continuously browsing online for articles that can be of assistance to me. Thank you

  novembris 27, 2020
 • Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

  novembris 27, 2020
 • I am curious to find out what blog platform you have been working with? I’m having some minor security problems with my latest website and I’d like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

  novembris 27, 2020
 • Hey there! I just would like to offer you a big thumbs up for the great information you have right here on this post. I will be returning to your blog for more soon.

  novembris 27, 2020
 • Greetings! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  novembris 27, 2020
 • somtimes i also sell stuffs on craigslists because there are many users in it*

  novembris 27, 2020
 • I precisely wanted to appreciate you all over again. I do not know what I would’ve made to happen in the absence of the entire advice shown by you over that theme. Completely was the horrifying situation in my opinion, but witnessing a well-written technique you processed the issue took me to cry with gladness. I will be grateful for the information and even hope you find out what an amazing job you’re accomplishing training other individuals through the use of your website. I know that you’ve never met all of us.

  novembris 28, 2020
 • Thanks for taking the time to discuss this, I really feel strongly about it and love learning extra on this topic. If attainable, as you achieve experience, would you thoughts updating your blog with additional data? It is extremely useful for me.

  novembris 28, 2020
 • I have read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a fantastic informative site.

  novembris 28, 2020
 • This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Appreciate it!

  novembris 28, 2020
 • I precisely had to say thanks once again. I am not sure the things that I would have implemented in the absence of these hints shown by you about this question. It had been the terrifying situation in my view, nevertheless noticing this well-written fashion you processed it forced me to jump over contentment. I am happy for this service and in addition sincerely hope you comprehend what a powerful job you happen to be getting into educating most people thru your websites. I am certain you’ve never got to know all of us.

  novembris 28, 2020
 • It’s an awesome post in favor of all the internet viewers; they will take benefit from it I am sure.|

  novembris 28, 2020
 • After looking over a number of the blog posts on your web page, I seriously appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know your opinion.

  novembris 28, 2020
 • DON’T WASTE YOUR TIME AT THE BEAUTY SUPPLY. WE HAVE THE BEST HAIR IN AMERICA

  novembris 28, 2020
 • Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great article.

  novembris 28, 2020
 • Great web site. A lot of useful info here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!

  novembris 28, 2020
 • I have to point out my passion for your kind-heartedness giving support to people who really need assistance with this particular subject. Your special commitment to passing the message across was particularly powerful and have really helped regular people much like me to get to their ambitions. Your new interesting tutorial entails a great deal to me and additionally to my office workers. Thanks a lot; from all of us.

  novembris 28, 2020
 • I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

  novembris 29, 2020
 • I discovered your site website on google and appearance several of your early posts. Always maintain inside the really good operate. I just now additional your Rss to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more on your part at a later time!…

  novembris 29, 2020
 • Great work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

  novembris 29, 2020
 • excellent issues altogether, you just received a new reader. What may you suggest in regards to your post that you just made some days in the past? Any positive?

  novembris 29, 2020
 • I’m curious to find out what blog platform you have been working with? I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

  novembris 29, 2020
 • I am often to running a blog and i actually recognize your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your website and preserve checking for brand new information.

  novembris 29, 2020
 • hi!,I like your writing so much! share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I require a specialist on this space to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to peer you.water delivery dubai

  novembris 29, 2020
 • Thank you for another informative web site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I have a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

  novembris 29, 2020
 • When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with similar comment. Perhaps there is by any means you are able to eliminate me from that service? Thanks!

  novembris 29, 2020
 • Unquestionably imagine that that you said. Your favourite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people consider issues that they plainly do not recognize about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

  novembris 29, 2020
 • Awesome article! I’ll return to see some more of your stuff. Well done!

  novembris 30, 2020
 • Nice blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  novembris 30, 2020
 • It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Talk soon!

  novembris 30, 2020
 • You are my intake, I own few web logs and occasionally run out from post :). “Never mistake motion for action.” by Ernest Hemingway.

  novembris 30, 2020
 • Good write-up, I am normal visitor of one¡¦s web site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

  novembris 30, 2020
 • Someone essentially help to make severely articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the analysis you made to make this particular post incredible. Wonderful process!

  novembris 30, 2020
 • generic viagra online buy cheap viagra online doctor prescription for viagra

  novembris 30, 2020
 • This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thank you.

  novembris 30, 2020
 • Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

  decembris 1, 2020
 • Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will certainly be back.

  decembris 1, 2020
 • Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

  decembris 1, 2020
 • You made some nice points there. I looked on the internet for the subject and found most people will go along with with your site.

  decembris 1, 2020
 • Appreciating the time and effort you put into your blog and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  decembris 1, 2020
 • What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

  decembris 1, 2020
 • That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

  decembris 1, 2020
 • You ought to be a part of a contest for one of the most useful websites on the internet. I am going to recommend this site!

  decembris 1, 2020
 • This website is great I’ll be back to view more.

  decembris 1, 2020
 • Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I’m hoping you write once more soon! cbd for dogs cbd for sale

  decembris 1, 2020
 • Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

  decembris 1, 2020
 • I’m more than happy to find this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely savored every bit of it and i also have you book-marked to see new things on your blog.

  decembris 1, 2020
 • Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  decembris 1, 2020
 • I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

  decembris 2, 2020
 • I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks

  decembris 2, 2020
 • Hi there. This blog is great You have a regular visitor here.

  decembris 2, 2020
 • A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he actually purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If potential, as you change into expertise, would you mind updating your blog with extra details? It’s highly helpful for me. Large thumb up for this blog put up!

  decembris 2, 2020
 • Very good article! We are linking to this great article on our website. Keep up the good writing.

  decembris 2, 2020
 • We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with useful info to paintings on. You’ve done an impressive process and our entire neighborhood will be grateful to you.

  decembris 2, 2020
 • I must point out my affection for your generosity in support of all those that have the need for assistance with this important concern. Your special dedication to passing the message all-around appears to be particularly effective and has truly helped associates much like me to reach their objectives. Your personal helpful guidelines can mean a lot to me and far more to my office colleagues. With thanks; from everyone of us.

  decembris 2, 2020
 • naturally like your website but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality nevertheless I’ll surely come again again.

  decembris 2, 2020
 • I will right away clutch your rss feed as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

  decembris 2, 2020
 • A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Great job!

  decembris 2, 2020
 • Hi there, I do believe your website might be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent website!

  decembris 2, 2020
 • Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the very same niche as yours and my visitors would really benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Many thanks!

  decembris 2, 2020
 • Hello there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Cheers!

  decembris 2, 2020
 • I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

  decembris 2, 2020
 • hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

  decembris 2, 2020
 • Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

  decembris 2, 2020
 • A large percentage of of what you claim happens to be supprisingly legitimate and that makes me ponder the reason why I had not looked at this in this light before. This piece really did turn the light on for me personally as far as this specific issue goes. But there is one issue I am not necessarily too cozy with and while I attempt to reconcile that with the actual core theme of your issue, permit me see just what the rest of your visitors have to point out.Well done.

  decembris 2, 2020
 • I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this problem?

  decembris 2, 2020
 • Hey! I really enjoyed reading your article. I’ll be back to view again sometime.

  decembris 3, 2020
 • With every thing which appears to be developing within this particular subject matter, your points of view are quite radical. On the other hand, I appologize, because I do not subscribe to your entire suggestion, all be it stimulating none the less. It would seem to us that your opinions are actually not totally rationalized and in actuality you are your self not really wholly confident of your argument. In any event I did enjoy reading it.

  decembris 3, 2020
 • Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

  decembris 3, 2020
 • Simply want to say your article is as astounding. The clearness to your publish is simply excellent and i could think you are a professional on this subject. Fine with your permission let me to take hold of your RSS feed to keep up to date with approaching post. Thank you one million and please keep up the enjoyable work.

  decembris 3, 2020
 • How can I get more useful info? I love sucking dick btw hmu

  decembris 3, 2020
 • Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was once a amusement account it. Glance complex to more introduced agreeable from you! By the way, how could we keep in touch?

  decembris 3, 2020
 • Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web site.

  decembris 3, 2020
 • I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

  decembris 3, 2020
 • I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my hunt for something concerning this.

  decembris 3, 2020
 • Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  decembris 3, 2020
 • Generally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very nice article.

  decembris 3, 2020
 • cialis 30 day trial voucher cialis generic cialis vs viagra effectiveness

  decembris 3, 2020
 • Your place is valueble for me. Thanks!…

  decembris 3, 2020
 • ed medications over the counter canada drug pharmacy foods for ed

  decembris 3, 2020
 • I’m often to blogging and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information.

  decembris 3, 2020
 • side effects of cialis cialis canada cialis without doctor prescription

  decembris 3, 2020
 • you are really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a magnificent job on this topic!

  decembris 3, 2020
 • Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.

  decembris 3, 2020
 • where to get viagra viagra prices how much is viagra

  decembris 3, 2020
 • how much does cialis cost at walmart buy cialis walgreens price for cialis 20mg

  decembris 4, 2020
 • cheap viagra 100mg viagra prices best place to buy viagra online

  decembris 4, 2020
 • Hello! I just wish to give you a big thumbs up for your great info you have got here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

  decembris 4, 2020
 • Needed to post you this very small word just to thank you so much as before with the awesome techniques you have contributed in this article. It has been really open-handed of people like you to convey publicly exactly what a few people could possibly have advertised as an electronic book to earn some money for their own end, most notably considering that you might have tried it if you ever considered necessary. The secrets as well worked to be a good way to know that other people have the same passion the same as mine to know the truth a good deal more with regard to this condition. I’m sure there are lots of more pleasant instances ahead for individuals that browse through your site.

  decembris 4, 2020
 • walmart viagra viagra how much does viagra cost

  decembris 4, 2020
 • You’ve made some decent points there. I checked on the net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  decembris 4, 2020
 • Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for providing this info.

  decembris 4, 2020
 • Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

  decembris 4, 2020
 • otc cialis buy cialis low cost cialis

  decembris 4, 2020
 • Admiring the time and effort you put into your site and detailed information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  decembris 4, 2020
 • Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

  decembris 4, 2020
 • I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

  decembris 4, 2020
 • Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a great site.

  decembris 4, 2020
 • Spot on with this write-up, I truly believe that this web site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

  decembris 4, 2020
 • over the counter erectile dysfunction pills online pharmacy canada carprofen without vet prescription

  decembris 4, 2020
 • Somebody essentially lend a hand to make severely articles I might state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular put up incredible. Wonderful process!

  decembris 4, 2020
 • I simply had to appreciate you all over again. I do not know what I might have used without the type of creative concepts discussed by you over that situation. It had become a daunting matter for me personally, nevertheless seeing this expert form you resolved the issue took me to jump with gladness. Now i’m happier for the advice and wish you know what a great job you happen to be getting into teaching the mediocre ones with the aid of your web site. I am sure you haven’t met any of us.

  decembris 4, 2020
 • My brother suggested I would possibly like this blog. He used to be totally right. This publish actually made my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

  decembris 4, 2020
 • I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this info So i’m satisfied to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most surely will make certain to do not overlook this website and provides it a look regularly.

  decembris 4, 2020
 • samples of cialis cheap cialis side effects for cialis

  decembris 4, 2020
 • Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website =). We will have a link alternate contract between us!

  decembris 4, 2020
 • I blog quite often and I genuinely appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed too.

  decembris 4, 2020
 • I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this information So i’m satisfied to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much without a doubt will make sure to don’t disregard this web site and give it a glance on a constant basis.

  decembris 4, 2020
 • Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  decembris 5, 2020
 • Currently it appears like WordPress is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  decembris 5, 2020
 • I have been checking out some of your posts and i can claim clever stuff. I will surely bookmark your website.

  decembris 5, 2020
 • treatment with drugs generic Amoxil ed cures

  decembris 5, 2020
 • Hello my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all vital infos. I’d like to look more posts like this .

  decembris 5, 2020
 • buy viagra online cheap viagra pill viagra viagra cialis

  decembris 5, 2020
 • It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

  decembris 5, 2020
 • Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

  decembris 5, 2020
 • I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

  decembris 5, 2020
 • the effects of cialis on women cialis tadalafil current cost of cialis 5mg cvs

  decembris 5, 2020
 • Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

  decembris 5, 2020
 • Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is also really good.

  decembris 5, 2020
 • hello!,I really like your writing very much! percentage we keep in touch more approximately your article on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

  decembris 5, 2020

Leave A Comment