Trending News

Analīze: Jaunās kadastrālās vērtības pārsniedz tirgus cenas pat vairākas reizes

Artūrs Žuromskis

Š.g. 15. jūlijā tika prezentētas un publiskotas ilgi gaidītās LR Valsts zemes dienesta (VZD) aprēķinātās 2022. gadam ‘projektētās’ kadastrālās vērtības.[1] Parādījušies arī daži skaidrojošie raksti, kuros gan lielākā uzmanība vērsta Tieslietu ministra Bordāna k-ga ierosinājumiem par piešķiramajiem atvieglojumiem – atšķirīgu aprēķina metodiku nodoklim mājokļiem.[2] Tāpat arī publiski parādās dažādu speciālistu viedokļi par nepieciešamību palielināt nekustamā īpašuma nodokļu slogu pakāpeniski.[3]

Tomēr pirms ķeramies klāt atvieglojumiem un nodokļa pieauguma ierobežošanai, būtu svarīgi iedziļināties, kāds tad ir ‘jauno’ aprēķinu rezultāts, un ko tad Valsts zemes dienesta speciālisti ir sarēķinājuši? Līdz 2020. gada 28. jūlijam (tātad tikai 2 nedēļu laikā no publicēšanas) jebkurš var iesniegt savus iebildumus vai priekšlikumus, un daudzas man zināmās profesionālās organizācijas un biedrības (t.sk. Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija) un nekustamā īpašuma konsultāciju, brokeru un investīciju uzņēmumi aktīvi gatavo argumentāciju iebildumiem un priekšlikumiem, jo izmaiņas nudien ir nepieciešamas!

Jau dažās dienās kopš projektēto kadastrālo vērtību publicēšanas manā rīcībā ir nonākuši vairāk kā simts piemēru, kas pierāda jauno projektēto kadastrālo vērtību absurdumu un absolūtu nesasaisti ar īpašumu tirgus vērtību, pretēji tam, kā to apgalvo VZD pārstāvji savā analīze par atbilstību tirgus cenām, un to var pārbaudīt jebkurš, kam ir pieeja publiskajām datu bāzēm – zemesgrāmatas datiem par notikušiem darījumiem un VZD datu bāzei kadastrs.lv. Protams, ne visi darījumi notiek par tirgus cenu, taču, manis apskatītajos darījumos iekļauti tikai darījumi uz pirkuma līguma pamata, līdz ar to izslēdzot no analīzes izsoles, dāvinājumus un taml. Tāpat, protams, uzmanīgi jāizvērtē darījumu atbilstība tirgum, īpaši tirgus segmentos, kur ir aizdomas par pazeminātām darījumu cenām, lai izvairītos no valsts nodevas samaksas.

Esmu analizējis nejaušas atlases rezultātā atlasītus notikušus darījumus, kā arī, iespēju robežās, arī to sludinājumus pēdējā gada laikā (no 01.07.2019. līdz 30.06.2020.), un salīdzināju tās ar šībrīža kadastrālajām vērtībām un projektētājām kadastrālām vērtībām uz 2022. gadu.

Izvēlējos salīdzinoši nelielu darījumu skaitu katrai apskatāmajai īpašumu kategorijai, taču lai izvairītos no subjektivitātes, apskatāmo darījumu sarakstam izmantoju nejaušo skaitļu ģenerēšanas rīku random.org. Darījumu dati iegūti no www.cenubanka.lv, taču tie pieejami jebkuram publisko darījumu datu abonentam no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vai VZD.

Analīzei izvēlējos sekojošus darījumus:

1.    10 dzīvokļi Latvijas lielākajās pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Jūrmalā;

2.    10 privātmājas ar zemi Rīgā un Mārupē;

3.    10 savrupmāju apbūves zemes Rīgā;

4.    10 biroju ēkas ar zemi Rīgā;

5.    10 biroju telpas Rīgā;

6.    10 komercapbūves zemes Rīgā;

7.    10 noliktavu ēkas Rīgā;

8.    10 lauksaimniecības zemes visā Latvijā.

Kopumā apskatīti un salīdzināti dati par darījumiem un kadastrālajām vērtībām 130 dažādiem īpašumiem.

Jāsecina, ka iepriekš kadastrālās vērtības vairumā gadījumu bija zemākas, bieži – būtiski zemākas, kā konkrēto īpašumu tirgus cenas, un vairākkārt no VZD puses ir izskanējusi robežšķirtne, ka kadastrālām vērtībām jāatbilst tirgus cenām 85% apmērā.[4]

Apskatot analīzes rezultātus, jāsecina, ka VZD ir pārspējusi jebkuras ekspektācijas, un projektētās kadastrālās vērtības 39! no 130 apskatītiem darījumiem (tātad, 30% gadījumu) būtiski, tātad, vairāk kā par 15% pārsniedz darījumu cenas!

Vislielākie projektētās kadastrālās vērtības pārsniegumi novērojami dzīvokļiem Rīgā, kur projektētā kadastrālā vērtība ir augstāka kā tirgus darījumi 4 no 10 apskatītajiem piemēriem. Lielākā starpība +85.9% (projektētā kadastrālā vērtība ir par 86% augstāka kā darījums), zemākā – +35.3%!

Jāpiebilst, ka 2 no 10 apskatītajiem piemēriem projektētā kadastrālā vērtība bija ļoti tuvu darījuma cenai un 4 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība bija būtiski zemāka nekā darījumi (starpības no -20.2% līdz -45.1%). Tātad, projektētās kadastrālās vērtības izkliede ir no -45.1% līdz +85.9%, salīdzinot to ar darījumiem. Vairumam no apskatītajiem darījumiem pieejama informācija arī par sludinājumiem, un vidēji darījumi bijuši par 8% zemāku cenu nekā piedāvājums, līdz ar to apšaubīt darījumu cenas nav pamata.

Līdzīga situācija pirmšķietami liekas, ka ir arī ar dzīvokļiem Daugavpilī un Liepājā, taču jāsecina, ka pat nelielajā izlases datu kopā ir daži darījumi, kas būtiski atšķiras no piedāvājumiem vai tie noslēgti par cenu, kas praktiski ir vienāda ar šībrīža kadastrālo vērtību. Iespējams, tas saistīts ar patiesās darījuma cenas neuzrādīšanu valsts nodevas no darījuma taupības nolūkos, vai tas skaidrojams ar darījuma piespiedu raksturu, līdz ar to tādus datus salīdzināšanai jāizmanto piesardzīgi. Tomēr, pat atmetot 2 darījumus, kur darījums ir vienāds ar kadastrālo vērtību un būtiski zemāks kā piedāvājums, jāsecina, ka visās 4 pārējās apskatītajās pilsētās pat mazajā darījumu izlases kopā (angl. ‘sample’) ir 10 piemēri no 38 (26% no visiem apskatītiem darījumiem), kur projektētā kadastrālā vērtība dzīvokļiem būtiski pārsniedz darījuma cenu! Lielākā starpība ir +153.2%, mazākā – +20.9%! Pārējos gadījumos novērojama spēcīga tendence, ka projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā darījumi – 20 gadījumos (tātad, 53% no koriģētās darījumu izlases kopas). Lielākā starpība ir -68.5%, mazākā -17.4%. Tikai 8 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība vairāk vai mazāk atbilst notikušajiem darījumiem.

Nedaudz labvēlīgāka situācija no īpašnieku viedokļa ir ar privātmājām ar zemi Rīgā – pārsvarā gadījumu projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā notikušie darījumi (6 no 10 piemēriem). Lielākā starpība ir -54.7%, mazākā -15.8%. Tomēr, 2 gadījumos (tātad 20% no darījumu izlases kopas) projektētā kadastrālā vērtība ir attiecīgi par 24.4% un 34.6% augstāka nekā notikušie darījumi un tikai 2 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība atbilst notikušajiem darījumiem.

VZD aprēķini par privātmājām ar zemi Mārupē vairumā gadījumu iztur kritiku – no apskatāmās darījumu izlases kopas ir 4 piemēri, kad projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā notikušie darījumi (lielākā starpība -54.7%, mazākā -29.7%), taču vai jūs būtu ar mieru maksāt nekustamā īpašuma nodokli uz pusi augstāk nekā jūsu kaimiņš? Vienā gadījumā projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski (+35.8%) augstāka nekā darījums.

Līdzīga situācija ir ar savrupmāju apbūves zemi Rīgā – 4 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā notikušie darījumi (lielākā starpība -70.3%, mazākā -20.5%), un vienā gadījumā tā ir augstāka (+16.7%).

Ar biroju telpām un biroju ēkām Rīgā VZD speciālistiem ir pavisam nevedies – būtiska atšķirība no darījumiem ir 17 gadījumos no 20 piemēriem (tātad, 85% gadījumu)!

Pie tam, 12 piemēros (tātad, 60% gadījumu), projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski augstāka nekā notikušie darījumi (lielākā starpība, atmetot vienu ekstrēmu gadījumu, sastāda +333.7%, mazākā – +18.8%). Svarīgi piebilst, ka 6 gadījumos (30% gadījumu) projektētās kadastrālās vērtības ir vairāk kā 2x lielāka kā darījumi!

Komercapbūves zemes kadastrālajā vērtēšanā saskatāmas līdzīgas tendences – būtiska atšķirība vērojama 9 no 10 piemēriem (90% gadījumu). 3 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski augstāka (lielākā starpība – +117.1%, mazākā – +44.3%), savukārt, 4 gadījumos projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka (lielākā starpība -75.1%, mazākā -17.3%).

No noliktavas ēku darījumu datu kopas, 5 gadījumos no 10 (50% gadījumu) projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski augstāka nekā darījumi (lielākā starpība – +65%, mazākā starpība – 16.2%). Tikai 1 gadījumā projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā darījums (starpība -88.2%).

Lauksaimniecības zemes īpašnieki var atviegloti nopūsties, jo gandrīz visos apskatītajos piemēros projektētā kadastrālā vērtība ir būtiski zemāka nekā darījumi (9 no 10 piemēriem), pie tam vairumā gadījumu (55%) projektētā kadastrālā vērtība ir gandrīz 2x zemāka (lielākā starpība -94.7%, mazākā -24%). Tikai 1 gadījumā projektētā kadastrālā vērtība bija būtiski (par +38.4%) augstāka nekā darījums.

Kopumā, jāsecina, ka VZD aplēstās projektētās kadastrālās vērtība ir ar nepieļaujami lielu izkliedi, salīdzinot ar darījumiem! Īpaši liela izkliede no apskatāmās datu kopas ir attiecībā uz biroju ēkām un telpām, kā arī dzīvokļiem Rīgā.

Tāpat absolūti nav pieļaujams, ka kadastrālā vērtība konkrētam īpašumam pārsniedz tā tirgus vērtību!

Ņemot vērā augstākminēto, manuprāt, kadastrālās vērtēšanas sistēmā un metodoloģijā ir veicams nevis vienkārši remonts, bet gan kapitālas pārmaiņas.

Mana profesija saistīta ar novērtēšanu un datu analītiku jau vairāk kā 15 gadus, esmu arī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs un biedrības “Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija” valdes loceklis. Esmu veicis dažādu lielu īpašuma, kredītu un investīciju portfeļu novērtēšanu visās Baltijas valstīts, līdz ar ko ar pilnu pārliecību varu teikt, ka arī masveida novērtēšana nodokļu vajadzībām ir jāveic ievērojot profesionālos standartus, t.sk. Starptautiskos vērtēšanas standartus, uz ko ir balstīts arī Latvijas standarts, un to var veikt kvalitatīvi un profesionāli.

Es aicinu katru no jums sniegt atsauksmes un iebildumus par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” pa e-pastu [email protected], savukārt LR Tieslietu ministriju un Valsts Zemes dienestu aicinu uz dialogu ar profesionālajām organizācijām un asociācijām par steidzamu atbalstu kadastrālās vērtēšanas sistēmas sakārtošanai Latvijā!

Share With:
Rate This Article
Comments
 • Nav darījuma veikšanas datuma, līdz ar to sanāk neobjektīvs skatījums. Darījums šodien un darījums pirms desmit gadiem ir divas dažādas lietas. Pie tam kopš darījuma laika daudz kas iespējams faktiski ir mainījies – īpašums nolaists vai īpašums izremontēts/pārbūvēts/uzbūvēts no jauna.

  augusts 7, 2020
 • Thank you for sharing with us, I think this website really stands out : D.

  oktobris 13, 2020
 • This really answered my problem, thank you!

  oktobris 14, 2020
 • how much does cialis cost at walmart generic cialis cialis coupon code

  oktobris 31, 2020
 • ed meds new ed drugs male ed pills

  novembris 2, 2020
 • ed treatment options generic ed pills drugs and medications

  novembris 3, 2020
 • ed symptoms ED Pills ed remedies

  novembris 7, 2020
 • canadian online drugstore Cheap Erection Pills canadian online pharmacy

  novembris 7, 2020
 • drugs online ED Pills online medications

  novembris 8, 2020
 • ed medicine ED Pills cheap ed pills

  novembris 8, 2020
 • cheap erectile dysfunction pill sexual dysfunction in men best ed pills non prescription

  novembris 9, 2020
 • I simply want to say I am just new to weblog and certainly savored this web page. Likely I’m planning to bookmark your website . You surely have great well written articles. Regards for revealing your web page.

  novembris 9, 2020
 • canadian drug prices generic cialis can ed be reversed

  novembris 10, 2020
 • cialis tadalafil 20 mg buy cialis online purchasing cialis on the internet

  novembris 10, 2020
 • cialis 30 day sample cialis cialis vs levitra

  novembris 10, 2020
 • ed meds online pharmacy ed drugs online from canada online canadian drugstore

  novembris 13, 2020
 • errection problems best ed pills best ed treatment pills

  novembris 14, 2020
 • sildenafil and dapoxetine pills https://dapoxetine.confrancisyalgomas.com/

  novembris 14, 2020
 • Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  novembris 17, 2020
 • My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

  novembris 17, 2020
 • dapoxetine on sale in usa https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine

  novembris 18, 2020
 • At this time it sounds like Movable Type is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  novembris 18, 2020
 • Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

  novembris 18, 2020
 • buy generic drugs from canada medications buy generic drugs

  novembris 18, 2020
 • I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

  novembris 18, 2020
 • I simply want to mention I’m all new to blogging and actually enjoyed this page. Most likely I’m want to bookmark your site . You surely have awesome well written articles. Regards for sharing your web page.

  novembris 18, 2020
 • tadalafil buy tadalafil

  novembris 18, 2020
 • Undeniably consider that that you said. Your favourite justification appeared to be at the internet the easiest factor to bear in mind of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider issues that they plainly do not recognise about. You managed to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing with no need side-effects , folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

  novembris 19, 2020
 • You made some decent points there. I did a search on the subject matter and found most individuals will go along with with your website.

  novembris 19, 2020
 • Very interesting info !Perfect just what I was searching for! “If you bungle raising your children, I don’t think whatever else you do matters.” by Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis.

  novembris 19, 2020
 • Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?

  novembris 19, 2020
 • tadalafil pharmacy tadalafil online

  novembris 19, 2020
 • naltrexone for fibromyalgia pain https://naltrexoneonline.confrancisyalgomas.com/

  novembris 19, 2020
 • buy generic drugs cheap tablets canadian pharmacy

  novembris 19, 2020
 • you will have a great blog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

  novembris 19, 2020
 • Wow, the writing is so sexy. How can I actually write like anyone? My spouse and i want the same writing skills while you.

  novembris 20, 2020
 • compare pharmacy drugs from india

  novembris 20, 2020
 • I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something relating to this.

  novembris 20, 2020
 • ivermectin dose for children https://ivermectin.mlsmalta.com/

  novembris 20, 2020
 • I will immediately grasp your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me realize so that I may subscribe. Thanks.

  novembris 20, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 20, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 20, 2020
 • Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  novembris 20, 2020
 • great put up, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not notice this. You should proceed your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

  novembris 20, 2020
 • I simply want to say I’m all new to blogs and certainly enjoyed your web site. Most likely I’m want to bookmark your site . You amazingly have superb writings. Many thanks for sharing with us your web page.

  novembris 21, 2020
 • Odd this publish is totaly unrelated to what I used to be looking google for, nevertheless it was once indexed at the first page. I assume your doing one thing right if Google likes you enough to place you at the first page of a non related search.

  novembris 21, 2020
 • Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • This is actually impressive…Truly I don’t assume alluring ladies managing intended for web design manager is this neat. What i’m saying is actually, We get up to the and it also beats the highlights with reports!

  novembris 22, 2020
 • Best view i have ever seen !

  novembris 22, 2020
 • Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  novembris 22, 2020
 • Good Post, I am a big believer in writing comments on sites to let the blog writers know that they’ve added some thing advantageous to the world wide web!

  novembris 22, 2020
 • You’ve made some really good points there. I checked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  novembris 22, 2020
 • You should take part in a contest personally of the highest quality blogs on the internet. I’ll recommend this great site!

  novembris 23, 2020
 • I would like to convey my admiration for your generosity in support of men and women that have the need for help with this particular concern. Your special dedication to getting the message all over had been wonderfully productive and have all the time made professionals much like me to attain their dreams. Your own invaluable tutorial means a great deal to me and additionally to my office workers. Thank you; from everyone of us.

  novembris 23, 2020
 • An interesting discussion is worth comment. I believe that you should write more about this subject, it might not be a taboo matter but generally folks don’t discuss such topics. To the next! Many thanks!

  novembris 23, 2020
 • After looking over a handful of the articles on your web page, I seriously appreciate your technique of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website too and let me know what you think.

  novembris 23, 2020
 • Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put tutorial cepat daftar judi slot this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments

  novembris 24, 2020
 • Everything is very open with a clear description of the issues. It was truly informative. Your site is very useful. Thanks for sharing.

  novembris 24, 2020
 • Nice weblog right here! Additionally your web site quite a bit up very fast! What web host are you using? Can I am getting your associate link to your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

  novembris 24, 2020
 • You made some good points there. I did a search on the topic and found most people will consent with your website.

  novembris 24, 2020
 • Good day! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly.

  novembris 24, 2020
 • I really like your writing! I love sucking dick btw hmu

  novembris 24, 2020
 • Keep working ,great job!

  novembris 25, 2020
 • This site is great. I’ll return soon to read more. Thanks so much! Have a good day!

  novembris 25, 2020
 • I wanted to write down a quick message so as to appreciate you for all of the unique advice you are showing on this website. My extended internet lookup has finally been recognized with wonderful information to talk about with my pals. I ‘d tell you that many of us website visitors are extremely endowed to exist in a useful community with so many special people with very beneficial principles. I feel truly happy to have discovered your weblog and look forward to some more thrilling minutes reading here. Thank you once more for everything.

  novembris 25, 2020
 • May I simply say what a comfort to find someone who really knows what they’re discussing on the net. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular because you definitely have the gift.

  novembris 25, 2020
 • I recently noticed your website back i are generally looking through which on a daily basis. You’ve got a loads of information at this site so i actually like your look to the web a tad too. Maintain the best show results!Shanta Shaddix

  novembris 25, 2020
 • Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put taktik judi rolet online this informative article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting

  novembris 25, 2020
 • As I site possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

  novembris 26, 2020
 • Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  novembris 26, 2020
 • hello there and thanks on your info – I’ve certainly picked up anything new from proper here. I did alternatively expertise a few technical issues using this web site, since I skilled to reload the web site lots of occasions previous to I could get it to load properly. I had been considering in case your web hosting is OK? No longer that I’m complaining, however sluggish loading instances occasions will often affect your placement in google and can harm your high quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my e-mail and could glance out for a lot extra of your respective intriguing content. Make sure you replace this once more very soon..

  novembris 26, 2020
 • Magnificent website. Plenty of useful information here. I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you for your effort!

  novembris 26, 2020
 • You’re so cool! I don’t suppose I have read a single thing like that before. So nice to discover someone with unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality.

  novembris 26, 2020
 • whoah this blog is magnificent i love reading your articles. Stay up the great paintings! You know, a lot of individuals are looking around for this info, you can aid them greatly.

  novembris 27, 2020
 • I do think, an attempt and even gaffe in their life it isn’t just not doing anything a good deal more glorious daily life, coupled with suggestive.

  novembris 27, 2020
 • Very good information. Lucky me I discovered your website by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!

  novembris 27, 2020
 • Terrific paintings! That is the type of info that should be shared across the internet. Disgrace on Google for not positioning this post higher! Come on over and seek advice from my site . Thank you =)

  novembris 27, 2020
 • There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good factors in options also.

  novembris 27, 2020
 • Hello there, You’ve done an excellent job. I’ll definitely digg it and in my opinion recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

  novembris 27, 2020
 • Excellent site you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

  novembris 27, 2020
 • You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  novembris 27, 2020
 • you are actually a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic job in this matter!

  novembris 27, 2020
 • Hello, I believe your blog might be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great site.

  novembris 27, 2020
 • Thank you, I have just been searching for info about this subject for a long time and yours is the best I have found out till now. However, what about the conclusion? Are you positive in regards to the source?

  novembris 27, 2020
 • hydroxychloroquine banned in france https://hydroxychloroquine.webbfenix.com/

  novembris 27, 2020
 • I’ve read a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a magnificent informative website.

  novembris 27, 2020
 • Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually thought you would have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

  novembris 27, 2020
 • Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  novembris 27, 2020
 • Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

  novembris 27, 2020
 • Hello! I recently wish to offer a massive thumbs up to the great information you have here with this post. We are returning to your blog for much more soon.

  novembris 27, 2020
 • There’s noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain good points in options also.

  novembris 27, 2020
 • Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!

  novembris 27, 2020
 • Excellent site. A lot of helpful information here. I’m sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

  novembris 27, 2020
 • Hey! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  novembris 28, 2020
 • Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

  novembris 28, 2020
 • Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be interesting to read through articles from other authors and use a little something from their sites.

  novembris 28, 2020
 • Thanks , I’ve recently been looking for information about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

  novembris 28, 2020
 • This is the proper weblog for everyone who wishes to find out about this topic. You already know a lot its virtually difficult to argue with you (not that I just would want…HaHa). You certainly put a fresh spin with a topic thats been discussing for many years. Excellent stuff, just fantastic!

  novembris 28, 2020
 • Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Many thanks!

  novembris 28, 2020
 • Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

  novembris 28, 2020
 • Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the very best in its niche. Superb blog!

  novembris 28, 2020
 • What’s up, all the time i used to check web site posts here early in the morning, since i love to gain knowledge of more and more.|

  novembris 28, 2020
 • A motivating discussion is worth comment. I think that you ought to publish more about this topic, it might not be a taboo matter but usually people don’t talk about such issues. To the next! Cheers.

  novembris 28, 2020
 • Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

  novembris 28, 2020
 • We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

  novembris 28, 2020
 • You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most individuals will consent with your website.

  novembris 28, 2020
 • I have recently started a website, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

  novembris 28, 2020
 • magnificent issues altogether, you just received a new reader. What may you recommend in regards to your post that you just made some days ago? Any sure?

  novembris 28, 2020
 • I’ll immediately grab your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.

  novembris 29, 2020
 • Oh my goodness! an incredible post dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing issue with ur rss . Do not know why Struggling to subscribe to it. Possibly there is anyone getting identical rss difficulty? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

  novembris 29, 2020
 • Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

  novembris 29, 2020
 • I happen to be writing to let you know what a cool encounter my cousin’s daughter experienced checking your web page. She discovered several pieces, not to mention what it’s like to possess an amazing teaching character to have many more smoothly know just exactly certain advanced things. You really exceeded our own expectations. Thank you for providing those valuable, trustworthy, revealing and even easy thoughts on the topic to Janet.

  novembris 29, 2020
 • Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  novembris 29, 2020
 • I really loved this content and will be back to see it again Love it!

  novembris 29, 2020
 • Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  novembris 29, 2020
 • I want to get across my admiration for your kindness in support of those people that need guidance on this particular idea. Your special dedication to passing the solution all over appears to be incredibly productive and have consistently encouraged somebody just like me to arrive at their objectives. Your new warm and helpful advice denotes so much to me and much more to my peers. Thanks a ton; from all of us.

  novembris 29, 2020
 • I was just searching for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

  novembris 29, 2020
 • I will immediately grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

  novembris 29, 2020
 • We’re a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable process and our entire group can be grateful to you.

  novembris 29, 2020
 • you’re really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a wonderful job on this topic!

  novembris 29, 2020
 • It’s hard to find knowledgeable people on this matter, however you sound like you know what you’re talking about! Thanks

  novembris 29, 2020
 • Just desire to say your article is as amazing. The clarity to your submit is simply nice and i can think you are a professional in this subject. Well together with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay up to date with impending post. Thanks one million and please keep up the enjoyable work.

  novembris 29, 2020
 • Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

  novembris 29, 2020
 • Definitely imagine that that you said. Your favourite reason seemed to be on the internet the easiest thing to take into account of. I say to you, I certainly get annoyed even as folks think about worries that they just don’t recognise about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

  novembris 29, 2020
 • Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  novembris 29, 2020
 • Heya i’m for the first time here. I found this board and I to find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to provide something back and aid others such as you helped me.order now

  novembris 29, 2020
 • Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

  novembris 29, 2020
 • Hello. excellent job. I did not expect this. This is a great story. Thanks!

  novembris 29, 2020
 • You are my intake , I have few blogs and often run out from to post : (.

  novembris 29, 2020
 • Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

  novembris 29, 2020
 • Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include almost all vital infos. I’d like to see more posts like this.

  novembris 29, 2020
 • It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

  novembris 29, 2020
 • hello there and thanks in your information – I’ve certainly picked up anything new from proper here. I did on the other hand experience a few technical points the use of this web site, as I experienced to reload the website lots of instances prior to I could get it to load properly. I were thinking about in case your hosting is OK? No longer that I’m complaining, however sluggish loading cases instances will often have an effect on your placement in google and can harm your high-quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can glance out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you replace this again soon..

  novembris 29, 2020
 • Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  novembris 29, 2020
 • Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  novembris 29, 2020
 • I just like the helpful info you supply to your articles. I will bookmark your weblog and take a look at once more here frequently. I’m fairly sure I will be informed lots of new stuff proper here! Best of luck for the next!

  novembris 30, 2020
 • I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

  novembris 30, 2020
 • It’s truly a great and useful piece of information. I am glad that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  novembris 30, 2020
 • That is really attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger. I’ve joined your rss feed and sit up for in search of extra of your great post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  novembris 30, 2020
 • hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

  novembris 30, 2020
 • Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers

  novembris 30, 2020
 • When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

  novembris 30, 2020
 • Very good written article. It will be valuable to anyone who usess it, as well as yours truly :). Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

  novembris 30, 2020
 • As soon as I detected this site I went on reddit to share some of the love with them.

  novembris 30, 2020
 • I’m also commenting to make you be aware of what a impressive encounter my wife’s girl experienced reading your web site. She noticed too many details, with the inclusion of what it’s like to have an amazing teaching nature to have folks without problems comprehend selected complicated topics. You really did more than our expectations. Thank you for coming up with the powerful, trustworthy, educational and cool thoughts on the topic to Janet.

  novembris 30, 2020
 • You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  novembris 30, 2020
 • I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

  novembris 30, 2020
 • There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in features also.

  novembris 30, 2020
 • hello there and thanks for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did alternatively expertise a few technical points the use of this site, as I skilled to reload the web site a lot of instances previous to I may get it to load properly. I have been thinking about in case your hosting is OK? Now not that I’m complaining, however sluggish loading cases times will often affect your placement in google and could injury your high quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can glance out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

  novembris 30, 2020
 • Thank you, I have recently been looking for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure in regards to the source?

  novembris 30, 2020
 • Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to trade methods with other folks, please shoot me an email if interested.

  novembris 30, 2020
 • Thanks for any other informative site. The place else may just I get that kind of info written in such an ideal manner? I’ve a challenge that I am just now running on, and I have been at the look out for such info.

  novembris 30, 2020
 • Good write-up, I am regular visitor of one’s web site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

  novembris 30, 2020
 • Your place is valueble for me. Thanks!…

  novembris 30, 2020
 • Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

  novembris 30, 2020
 • Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I’d like to see more posts like this.

  novembris 30, 2020
 • I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this problem?

  decembris 1, 2020
 • magnificent issues altogether, you just received a emblem new reader. What could you recommend about your submit that you just made a few days ago? Any certain?

  decembris 1, 2020
 • Generally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice article.

  decembris 1, 2020
 • This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

  decembris 1, 2020
 • Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

  decembris 1, 2020
 • Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  decembris 1, 2020
 • Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap techniques with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

  decembris 1, 2020
 • As I website possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

  decembris 1, 2020
 • you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful job on this topic!

  decembris 1, 2020
 • I’m just writing to make you know of the helpful experience my cousin’s princess undergone studying yuor web blog. She even learned numerous pieces, which included what it is like to possess an amazing helping spirit to get folks clearly thoroughly grasp certain multifaceted things. You really exceeded her expectations. Many thanks for churning out such invaluable, dependable, revealing as well as easy tips on this topic to Tanya.

  decembris 1, 2020
 • Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect site.

  decembris 1, 2020
 • Hello. excellent job. I did not anticipate this. This is a impressive story. Thanks!

  decembris 1, 2020
 • When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thanks.

  decembris 1, 2020
 • Throughout this grand scheme of things you actually receive a B+ just for hard work. Where you confused me personally ended up being on the details. As they say, details make or break the argument.. And it couldn’t be more true right here. Having said that, allow me tell you what did do the job. The writing is definitely rather persuasive and that is probably why I am making the effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Next, while I can certainly see the leaps in logic you come up with, I am not really certain of just how you appear to unite the points which in turn help to make the actual final result. For right now I will, no doubt subscribe to your issue but hope in the future you link the facts better.

  decembris 1, 2020
 • Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

  decembris 1, 2020
 • Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  decembris 1, 2020
 • Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

  decembris 1, 2020
 • A person essentially assist to make seriously posts I’d state. This is the first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the analysis you made to make this particular put up extraordinary. Fantastic activity!

  decembris 1, 2020
 • What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different customers like its aided me. Great job.

  decembris 1, 2020
 • That is very attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger. I have joined your feed and sit up for in quest of extra of your excellent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  decembris 1, 2020
 • Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect website.

  decembris 1, 2020
 • It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

  decembris 1, 2020
 • Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is also very good.

  decembris 1, 2020
 • I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

  decembris 1, 2020
 • Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

  decembris 1, 2020
 • Right here is the perfect website for everyone who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for ages. Great stuff, just wonderful.

  decembris 2, 2020
 • Keep working ,great job!

  decembris 2, 2020
 • Its like you read my mind! You seem to know a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something. I think that you simply can do with a few to pressure the message house a bit, however instead of that, that is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

  decembris 2, 2020
 • My spouse and I stumbled over here different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.

  decembris 2, 2020
 • You are a very bright individual!

  decembris 2, 2020
 • It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

  decembris 2, 2020
 • I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

  decembris 2, 2020
 • An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your blog.

  decembris 2, 2020
 • whoah this blog is wonderful i love reading your posts. Keep up the great work! You know, a lot of people are hunting around for this info, you could help them greatly.

  decembris 2, 2020
 • This really answered my problem, thank you!

  decembris 2, 2020
 • Hello! I loved reading your blog. I’ll return to view again soon.

  decembris 2, 2020
 • As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can help me. Thank you

  decembris 2, 2020
 • Undeniably believe that which you stated. Your favourite reason seemed to be on the web the simplest factor to keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other people consider concerns that they plainly do not know about. You controlled to hit the nail upon the highest as neatly as defined out the whole thing with no need side-effects , folks can take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

  decembris 2, 2020
 • Of course, what a fantastic site and instructive posts, I surely will bookmark your blog.Have an awsome day!

  decembris 2, 2020
 • I have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you set to make the sort of magnificent informative web site.

  decembris 3, 2020
 • You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  decembris 3, 2020
 • I want to to thank you for this very good read!! I absolutely loved every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you post…

  decembris 3, 2020
 • I am interested in more info. How can I reach you? I love sucking dick btw hmu

  decembris 3, 2020
 • real cialis without a doctor’s prescription buy cialis daily use of cialis

  decembris 3, 2020
 • Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  decembris 3, 2020
 • I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I definitely liked reading all that is written on your website.Keep the aarticles coming. I liked it!

  decembris 4, 2020
 • pet meds without vet prescription canada online pharmacy canadian drug

  decembris 4, 2020
 • Very good post. I’m facing many of these issues as well..

  decembris 4, 2020
 • Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

  decembris 4, 2020
 • Hello there! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

  decembris 4, 2020
 • canadian online pharmacy Nolvadex canadian drug prices

  decembris 4, 2020
 • vidalista advertisement https://vidalista40mg.mlsmalta.com/

  decembris 4, 2020
 • Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anybody having identical RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

  decembris 4, 2020
 • Excellent web site you have here.. It’s difficult to find excellent writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

  decembris 4, 2020
 • male erection pills canadian pharmacy online ed cures that actually work

  decembris 4, 2020
 • Hi there! This article couldn’t be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

  decembris 4, 2020
 • My brother recommended I may like this blog. He was once totally right. This put up actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thank you!

  decembris 4, 2020
 • Thank you for creating this great stuff. I’ll return to view more sometime.

  decembris 4, 2020
 • Great website. Lots of useful info here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort!

  decembris 4, 2020
 • buy prescription drugs without doctor canadian online pharmacy best over the counter ed pills

  decembris 4, 2020
 • cialis going generic in 2019 in us cialis is cialis generic available

  decembris 5, 2020
 • erectyle dysfunction Zithromax india erectile dysfunction pills

  decembris 5, 2020
 • generic cialis available cheap cialis tadalafil vs cialis

  decembris 5, 2020
 • I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be precisely what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here. Again, awesome web log!

  decembris 5, 2020
 • An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people don’t speak about these issues. To the next! Cheers!!

  decembris 5, 2020
 • Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

  decembris 5, 2020
 • Hello there! This blog post could not be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

  decembris 5, 2020
 • the best ed pill buy Zithromax cause of ed

  decembris 5, 2020
 • amstyles.com https://amstyles.com/

  decembris 5, 2020
 • As a Newbie, I am constantly searching online for articles that can benefit me. Thank you

  decembris 5, 2020
 • side effects of antimalarial drugs https://hydroxychloroquinee.com/

  decembris 6, 2020
 • generic cialis at walgreens pharmacy https://wisig.org/

  decembris 7, 2020
 • cialis is used for https://tadalafili.com/

  decembris 11, 2020
 • how long can dogs stay on prednisone https://prednisone.bvsinfotech.com/

  decembris 12, 2020
 • buy hydroxychloroquine online india https://sale.azhydroxychloroquine.com/

  decembris 13, 2020
 • pharmacy medications top erectile dysfunction pills top erection pills

  decembris 16, 2020
 • sexual dysfunction in men cheap Valtrex generic Zovirax

  decembris 16, 2020
 • medications for ed lipitor generic india atorvastatin lipitor

  decembris 18, 2020
 • cialis coupon code cialis cialis pills

  decembris 18, 2020
 • does cialis lower blood pressure generic cialis tadalafil generic for cialis

  decembris 19, 2020
 • generic viagra walmart https://cheapvgr100.com/ pjbhpsky

  decembris 21, 2020
 • jmzgsfus cialis online http://cialisirt.com/ show cialis working

  decembris 29, 2020
 • ferhytmz discount viagra http://viagrastm.com/ viagra price

  decembris 30, 2020
 • tadalafil without a doctor’s prescription https://canadianpharmacyvikky.com cialis without doctor prescription

  janvāris 3, 2021
 • pharmacy today canadian online pharmacy online pharmacy viagra

  janvāris 9, 2021
 • best drugstore makeup drugstore beetle online pharmacy

  janvāris 9, 2021
 • mexican pharmacy online http://pharmacy-onlineasxs.com/ canadian online pharmacy

  janvāris 10, 2021
 • corner drug store north drug store family pharmacy

  janvāris 11, 2021
 • canada pharmacy reviews 24 hour pharmacy near me rx pharmacy

  janvāris 11, 2021
 • 24 hours pharmacy erectile dysfunction causes best drugstore liquid eyeliner

  janvāris 11, 2021
 • canadian pharmacy cialis canadian pharmacies thrifty drug store

  janvāris 11, 2021
 • peoples pharmacy medical pharmacy mexican pharmacy online

  janvāris 12, 2021
 • kaiser viagra prescription viagra vs generic viagra viagra australia [url=http://llviabest.com/]genericviagra[/url] ’

  janvāris 18, 2021
 • viagra kaufen per nach nahme generic viagras names viagra [url=http://genericrxxx.com/]brand viagra online[/url] ’

  janvāris 19, 2021
 • cialis buy australia online cialis online doctor can i buy cialis local [url=http://cialijomen.com/]bye cialis online from usa[/url] ’

  janvāris 19, 2021
 • best prices cialis canadian online pharmacy no prescription cialis dapoxetine buy cialis online in austalia [url=http://21cialismen.com/]cialis bleck[/url] ’

  janvāris 20, 2021
 • online cialis canadianmed cialis cialis with dapoxetine without prescription mastercard [url=http://phrcialiled.com/]order cialis online[/url] ’

  janvāris 20, 2021
 • viagra in kuwait viagra 365 best viagra price [url=http://acialaarx.com/]viagra cipla[/url] ’

  janvāris 21, 2021
 • buy cialis online cialisgeneric dapoxetine and cialis online [url=http://mycialedst.com/]super cialis best price[/url] ’

  janvāris 21, 2021
 • price of viagra 100 mg. viagra tijuana mx disount viagral [url=http://genqpviag.com/]milwaukee generac viagra[/url] ’

  janvāris 22, 2021
 • where to buy generic viagra online https://zsildenafil.com/

  janvāris 22, 2021
 • generic cialis 5 mg price https://cialzi.com/

  janvāris 23, 2021
 • cialis generic purchase cialis 20 mg canad cialis vs viagra canadian pharmacy [url=http://sjcialis.com/]cialis soft tabs[/url] ’

  janvāris 24, 2021
 • viagra with dapoxetine viagra on line paying with paypal viagra for sale cheapest [url=http://xz-pharmacyonline.com/en/career-opportunities.html]generic viagra from canada[/url] ’

  janvāris 24, 2021
 • buy cialis generic online 10 mg cialis online health plus cialis [url=http://loncialis.com/]sfter market cialis[/url] ’

  janvāris 25, 2021
 • viagra shop buy cheap generic viagra online viagra with script [url=https://canadianpharmacy-usx.com/organic.htm]herbal viagra samples[/url] ’

  janvāris 25, 2021
 • super cialis professional pills viagra pharmacy 100mg cialis tabs [url=https://xz-pharmacyonline.com]arthritis[/url] ’

  janvāris 26, 2021
 • buy cialis brand buy cialis overnight shipping cialis store in qatar [url=http://cialmenshoprx.com/]generic cialis[/url] ’

  janvāris 26, 2021
 • order pain medication online https://edmeds.buszcentrum.com/

  janvāris 28, 2021
 • order original cialis online canadian pharmacy non rx cialis cialis samples [url=https://impotencecdny.com/info/history.php]buy cialis from india[/url] ’

  janvāris 29, 2021
 • purchase viagra no prescription buy sildenafil uk buy cheap viagra online in canada [url=http://canadianpharmacy-yy.com/Fitness/how-to-get-a-six-pack.html]can you buy viagra otc[/url] ’

  janvāris 29, 2021
 • generic viagra online overnight delivery research viagra viagra generic [url=http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms]viagra drug[/url] ’

  janvāris 30, 2021
 • canada pharma limited llc online pharmacy canada Cialis Oral Jelly (Orange) [url=https://canadianpharmacy-yy.com/]Nitroglycerin[/url] ’

  janvāris 30, 2021
 • how long does it take for azithromycin to work http://aziithromycin.com/

  janvāris 31, 2021
 • buy viagra generic online 10 mg Tadacip buy viagra [url=http://erectilejyzd.com/]Lotensin[/url] ’

  janvāris 31, 2021
 • rush delivery on cialis mail order pharmacy mastercard generic cialis [url=https://impotencecdny.com/]erectile dysfunction pills[/url] ’

  janvāris 31, 2021
 • viagra dapoxetine reliable buy female viagra sydney where to buy generic viagra

  februāris 4, 2021
 • canadian drugs online pharmacy Viagra Soft Flavored buy prescription drugs canada

  februāris 5, 2021
 • viagra n line shoppers drug mart viagra retail sale of viagra in toronto

  februāris 7, 2021
 • online drug store viagra viagra uk viagra dapoxetine overnight 800 490 0365

  februāris 7, 2021
 • national pharmacies canada drugs direct safe canadian online pharmacies

  februāris 9, 2021
 • does generic cialis work? buy cialis on line without presciption generic cialis in ireland

  februāris 9, 2021
 • payday loans in overland park ks payday loan payment arrangements payday advance houston

  februāris 10, 2021
 • generic of cialis buy cialis on line overnight cialis debit card

  februāris 12, 2021
 • cialis duane reade cialis online price comparison what milligrams does cialis come in

  februāris 12, 2021
 • cialis ritardo eiaculazione cialis vademecum precio cialis en 48h

  februāris 16, 2021
 • 90 days payday loans bad credit how much is the cash advance fee for bank of america cash advance dublin ohio

  februāris 17, 2021
 • When I initially left a comment I appear to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each
  time a comment is added I recieve four emails with
  the exact same comment. There has to be a way you can remove me from that service?
  Appreciate it! https://cialis.advantagetriseal.com/tadalafil

  februāris 20, 2021
 • side affects of cialis https://cialis.confrancisyalgomas.com/

  februāris 24, 2021
 • Hi, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that’s really good, keep up writing. http://www.deinformedvoters.org/sildenafil-price

  marts 11, 2021
 • cheap cialis online canadian pharmacy http://edonline.online/

  marts 16, 2021
 • buy hydroxychloroquine online https://hydroxychloroquinex.com/

  marts 20, 2021
 • sildenafil 50 mg price https://eunicesildenafilcitrate.com/ best price sildenafil uk

  marts 22, 2021
 • [url=https://dissertationahelp.com/]dissertation coaching services[/url] dissertation topics in education dissertation coaching services how to write dissertation

  marts 24, 2021
 • buy tadalafil us https://elitadalafill.com/ tadalafil

  marts 24, 2021
 • vardenafil vs tadalafil which is better? https://vegavardenafil.com/ vardenafil coupon

  marts 25, 2021
 • [url=http://essaywriteris.com/]buy essay cheap online[/url] pay you to write my essay write my essay essay writing website

  marts 27, 2021
 • [url=https://thesiswritingtob.com/]phd thesis database[/url] how do i write a thesis help writing thesis phd thesis writing services

  marts 27, 2021
 • [url=https://thesiswritingtob.com/]thesis search[/url] phd thesis database psychology thesis topics thesis help services

  aprīlis 2, 2021
 • [url=https://thesisacloud.com/]research thesis[/url] thesis research proposal thesis search thesis paper

  aprīlis 3, 2021
 • free dating site
  [url=”http://stfreeonlinedating.com/?”]adult personals free [/url]

  aprīlis 9, 2021
 • [url=https://thesiswritingtob.com/]thesiswritingtob.com[/url] phd thesis writing services thesiswritingtob.com business thesis topics

  aprīlis 9, 2021
 • single free dating sites without registering
  [url=”http://stfreeonlinedating.com/?”]free local dating sites [/url]

  aprīlis 11, 2021
 • local personals
  [url=”http://freedatingste.com/?”]local girla near me personals [/url]

  aprīlis 12, 2021
 • vidalista dosage forum http://viidalista.co/

  aprīlis 17, 2021
 • levitra from usa – https://levitrahims.com/ how long does levitra 20 mg last

  aprīlis 30, 2021
 • order cheap viagra – http://www.withoutbro.com/

  aprīlis 30, 2021
 • http://costpills.com – viagra price Ekrz49i

  maijs 1, 2021
 • can i buy viagra over the counter uk https://viadrprescription.com/# viagra without a doctors approval

  maijs 4, 2021
 • cialis where can i buy – http://www.cialis20walmart.com/

  maijs 5, 2021
 • buy stromectol 12mg – ivermectin price uk stromectol drug

  maijs 6, 2021
 • ivermectin lice – ivermectin canada stromectol cvs

  maijs 7, 2021
 • buy ivermectin online https://ivermectineffects.com/# ivermectina en humanos

  maijs 8, 2021
 • soolantra krem https://iwermectin.com/ ivermectin over counter

  maijs 8, 2021
 • ivermectin for humans for sale https://ivermectinovercounter.com/# ivermectin tablets

  maijs 10, 2021
 • stromectol tablets for humans – ivermectin tablet stromectol xr

  maijs 10, 2021
 • ivermectin rezeptfrei http://ivermectinovercounter.com/# stromectol an effective replacement for ivermectin

  maijs 11, 2021
 • https://ivermectinus.com/ dr pierre kory ivermectin

  maijs 12, 2021
 • medication plavix 75mg – clopidogrel tablet plavix 150 mg daily

  maijs 12, 2021
 • ivermectin for humans dosage https://ivermectinovercounter.com/ ivermectin for humans

  maijs 12, 2021
 • https://withoutdrvisit.com viagra for men 100mg

  maijs 13, 2021
 • Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers?
  I’d genuinely appreciate it. http://www.deinformedvoters.org/viagra-generic

  maijs 14, 2021
 • z pack http://zithrozpack.com/# azithromycin 500 mg for 5 days

  maijs 14, 2021
 • free male ed pills – adipose-derived stem cells for treatment of erectile dysfunction ed natural remedies

  maijs 14, 2021
 • lumigan 0.01% good rx coupon when careprost generic careprost
  in mexico for sale http://carepro1st.com/

  maijs 16, 2021
 • ivermectin for humans dosage http://ivermectineffects.com ivermectin tablets for humans

  maijs 16, 2021
 • levitra 20 mg film coated tablets http://levitrair.com levitra tablets 10mg

  maijs 16, 2021
 • buy asthma inhalers without an rx https://albuterolotc.com/ how much is albuterol

  maijs 16, 2021
 • tadalafil canada price generic cialis for sale
  cialis online prescription http://www.tadalafill.online/

  maijs 17, 2021
 • generico viagra – donde comprar viagra viagra generica

  maijs 20, 2021
 • This is the right webpage for anybody who would like to
  understand this topic. You understand so much its almost tough to
  argue with you (not that I really will need to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for
  decades. Great stuff, just excellent! http://cleckleyfloors.com/cialis

  maijs 22, 2021
 • bactrim discount coupon – how to buy bactrim online bactrim over the counter canada

  maijs 22, 2021
 • https://himscanada.com/ buy cialis 5mg online

  maijs 22, 2021
 • Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well
  I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog! https://hydroxychloroquinec.confrancisyalgomas.com/

  maijs 23, 2021
 • cialis 2.5mg for sale – difference between cialis and cialis professional discount cialis tablets

  maijs 25, 2021
 • buy discount cialis best online – usa prescription for cialis super active online inexpensive cialis brand name

  maijs 26, 2021
 • Eimafuyw https://canadianvolk.com best canadian mail order pharmacies

  maijs 30, 2021
 • http://canadian2pharmacy.com/ meds online without doctor prescription

  maijs 30, 2021
 • research chemicals tadalafil purchase peptides tadalafil tadalafil dosage

  jūnijs 4, 2021
 • https://sansordonnancemd.com/ commande cialis

  jūnijs 4, 2021
 • tadalis 20 mg tadalafil liquid cheap tadalis

  jūnijs 5, 2021
 • vardenafil generic brand – bayer vardenafil online vardenafil prices

  jūnijs 5, 2021
 • my canadian pharmacy reviews – canadian drug stores canadian drugs pharmacy

  jūnijs 7, 2021
 • Unjf74a https://doctorkiva.com viagra prescription assistance

  jūnijs 7, 2021
 • http://withoutbro.com/ pills for ed

  jūnijs 7, 2021
 • chloroquine and plaquenil clonidine hydrochloride hydroxychloroquine risk

  jūnijs 8, 2021
 • sure save pharmacy – buy cheap cialis online discount cialis for sale

  jūnijs 9, 2021
 • chloroquinr 20201023 heart rate watch walmart

  jūnijs 9, 2021
 • liquid tadalafil cost tadalafil generic nirvana pills

  jūnijs 9, 2021
 • https://gabenhim.com/ gabapentin erowid

  jūnijs 10, 2021
 • online viagra prescription – 20mg sildenafil buy cheap viagra online without prescription

  jūnijs 11, 2021
 • Auquwav https://lasixotc.com stopping lasix side effects

  jūnijs 11, 2021
 • viagra vs cialis vs vardenafil – vardenafil pill buy vardenafil new york

  jūnijs 12, 2021
 • https://otcmailmeds.com pharmacies online

  jūnijs 14, 2021
 • generic vardenafil mexico – vardenafil pills online cheap vardenafil online uk

  jūnijs 14, 2021
 • https://viawithoutdctrs.com/ buy cheap generic viagra

  jūnijs 15, 2021
 • http://withouthims.com/ generic viagra buy online

  jūnijs 18, 2021
 • https://ivermectino.com stromectol ivermectin

  jūnijs 18, 2021
 • viagra mexico – buy female viagra online australia viagra pills brand

  jūnijs 18, 2021
 • hydroxy cloroquin https://pharmaceptica.com/

  jūnijs 19, 2021
 • http://vidalistahim.com/ generic tadalafil 40 mg india

  jūnijs 20, 2021
 • http://fildenahim.com/ fildena 100 mg

  jūnijs 21, 2021
 • http://ivermectino.com ivermectin for humans dosage

  jūnijs 21, 2021
 • https://fildenahim.com/ sildenafil 20mg

  jūnijs 22, 2021
 • generic prednisone for sale – steroids prednisone for sale prednisone 10 mg order online

  jūnijs 22, 2021

Leave A Comment