Thursday, September 24, 2020
Trending News

Google un Apple paziņo par COVID “kontaktu izsekošanas” tehnoloģiju, kas iebūvēta telefonos

Kritiķi brīdina, ka pašlaik mobilā tehnoloģija tiek pārvērsta par ļoti agresīvu novērošanas rīku. Google un Apple paziņoja, ka vietējās un valsts valdības varēs izmantot koronavīrusa “kontaktu izsekošanas” tehnoloģiju, kas iebūvēta viedtālruņos, bez nepieciešamības izstrādāt savas individuālās aplikācijas.

Tehnoloģiju milži paziņoja: “Nākamais solis mūsu darbā ar sabiedrības veselības iestādēm saistībā ar atrašanās vietas paziņojumiem (Exposure Notifications), ir padarīt to lietošanu vienkāršāku un ātrāku, neveicot atsevišķas lietotnes uzstādīšanu.”

“Ātrie atrašanās vietas paziņojumi (Exposure Notifications Express) sniedz iespēju sabiedrības veselības iestādēm īstenot kontaktu izsekošanas operācijas ar tehnoloģijām, neapdraudot lietotāju privātumu un drošību.”

Līdzīgi kā citas lietotnes, ko izstrādā visā pasaulē, šī tehnoloģija arī izmanto Bluetooth signālus, lai identificētu viedtālruņu lietotājus, kuriem savā starpā bijis kontakts. Ja kādam no sistēmas lietotājiem tiek reģistrēts koronavīrusa pozitīvs tests, tad ar viņu ciešā saskarsmē bijušās kontaktpersonas saņems paziņojumu no vietējām veselības iestādēm.

Līdz ar jauno tehnoloģiju viedtālruņu lietotāji sava tālruņa iestatījumos redzēs koronavīrusa atrašanās vietas paziņojumu opciju, nevis piedāvājumu ielādēt lietotni.
Apple un Google apgalvo, ka pašiem lietotājiem jebkurā brīdī jābūt iespējai ieslēgt un izslēgt tehnoloģiju.

Šonedēļ ievērojamais tehnoloģiju pētnieks Dr. Roberts Epšteins norādīja, ka Google Android viedtālruņu sistēma ir “ļoti agresīvs novērošanas rīks.”

“Ja tava Android mobilā ierīce atrodas bezsaistes režīmā, tā izseko pilnīgi visu, ko tu dari. Tā izseko katru dziesmu, ko tu klausies, filmu, ko skaties, piezīmes un iepirkumu sarakstus. Atgriežoties tiešsaistē, visa jaunā informācija tiek nekavējoties augšuplādēta.” sacīja Epšteins.

Maijā Arizonas štats paziņoja, ka pēc gandrīz divu gadu ilgas izmeklēšanas uzņēmums Google tiek apsūdzēts par iespējamu negodīgu praksi, lai izsekotu viedtālruņu lietotāju atrašanās vietu bez viņu piekrišanas.

Vai Tu piekrīti izmantot Covid kontaktu izsekošanas tehnoloģiju?

Arizonas ģenerālprokurors Mark Brnovich norādīja, ka izmeklēšana ir parādījusi: “Lai gan Google lietotāji uzskata, ka viņi var atteikties no atrašanās vietas izsekošanas, uzņēmums izmanto citus veidus, kā iejaukties personiskajā privātumā, un, pat ja atrašanās vietas vēsture ir izslēgta, Google vienalga vāc informāciju par atrašanās vietu, izmantojot citus iestatījumus, piemēram, Web & App Activity, un izmanto šo informāciju, lai pārdotu reklāmas.”

Lai gan tehnoloģijas attīstība nozīmē, ka viedtālruņu kontaktu izsekošanas sistēmu var palaist, neizstrādājot un neielādējot lokālu lietotni, Google un Apple apgalvo, ka turpinās sadarboties ar veselības aizsardzības iestādēm, kas vēlēsies izmantot savu lietotni.

“Esošās lietotnes, kas izmanto Exposure Notification API, būs saderīgas ar Exposure Notifications Express, un mēs esam apņēmušies atbalstīt sabiedrības veselības iestādes, kas ir izvietojušas vai veido pielāgotas lietotnes,” teikts paziņojumā.

Tiek ziņots, ka atjauninātajai sistēmai ir nepieciešams iOS 13.7, kas šonedēļ tika izlaists priekš iPhone, bet Google šomēnes plāno ieviest atjauninājumu, lai atvieglotu sistēmas Android lietošanu.

Jau ziņojām iepriekš, ka Norvēģijā uzskatīja šādu aplikāciju ne tikai par privātuma apdraudējumu, bet arī tādēļ, ka tā izrādījās nelietderīga, jo to bija lejuplādējuši nepietiekošs skaits cilvēku –

Share With:
Rate This Article
Comments
 • Hеllо! mainampasauli.news

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе whоlly lеgаl?
  Wе sеll а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693

  septembris 10, 2020
 • arrived today. Look forward to using the watch. Thanks

  septembris 16, 2020

Leave A Comment