Trending News

Nodibināta Demokrātijas aizsardzības biedrība

Pazīstamais publicits Sandris Točs savā FB profilā ziņo, ka nodibināta Demokrātijas aizsardzības biedrība.

Biedrībā darbojas šādi cilvēki –

  • rezerves pulkvedis Raimonds Rublovskis,
  • pretkorupcijas eksperte Ilze Jurča,
  • sporta nozares eksperts Māris Liepiņš,
  • uzņēmēja Agnija Norvele,
  • juriste Elita Dreimane,
  • rezerves pulkvedis Raimonds Nitišs,
  • influenceris Sandris Točs u.c.

Biedrība paudīs savu viedokli par pasaulē un valstī notiekošajiem procesiem un apzinās Latvijas sabiedrības un mūsu pašu valsts ekspertu viedokli par svarīgākajiem notikumiem. Veidos dialogu starp tradicionālo un liberālo vērtību sistēmu, Latvijas interesēm un kopīgās pasaules attīstības virzieniem. Esam pārliecināti, ka Latvijas sabiedrības inteliģence ir pati spējīga ģenerēt idejas un piedāvāt risinājumus rīcībai jebkuru notikumu sakarā – vai tā ir kādas slimības epidēmija vai izaicinājums ekonomikā.

Mēs esam daļa no Latvijas sabiedrības un esam noguruši, ka publiskā telpā tiek pausts tikai vienpusējs viedoklis par svarīgākajām norisēm, bet piedāvātie risinājumi pārsvarā ir aizgūti no ārienes bez pietiekama vērtējuma par to noderību Latvijai.

Patlaban šajā viedokļu un risinājumu piedāvājumā dominē tikai viens intelektuāļu zars – liberālais. Un tas publiskajā telpā nereti tiek pasniegts kā tāds, kuru it kā atbalsta vairākums Latvijas iedzīvotāju. Šāda lietu kārtība pamazām noved pie demokrātiskai sabiedrībai bīstamas informācijas vides vienpusējības.

Sekas ir tādas, ka aizvien vairāk Latvijas cilvēku, kuri nepiekrīt tikai vienā liberāļu dimensijā uzstājīgi proponētajiem viedokļiem, izjūt atsvešinātību no kopīgās valsts, kurā mēs dzīvojam.

Vienas ideoloģijas ietvaros tiek pieņemti lēmumi, kuri bieži vien nav Latvijas valsts un tās iedzīvotāju interesēs, neatbilst mūsu sabiedrības tradicionālajai vērtību sistēmai un nereti ir mūsu valstij uzspiesti no ārpuses.Tādēļ esam izveidojuši biedrību, lai kopā ar citiem dažādu nozaru intelektuāļiem veicinātu viedokļu dažādību un veidotu konstruktīvas diskusijas un dialogu par Latvijas sabiedrībā un pasaulē notiekošajiem procesiem.Mūsu uzskatu pamatā ir biedrības memorands, kas ir vadmotīvs mūsu darbībai.

DEMOKRĀTIJAS AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBAS MEMORANDS

Latvijas valsts ir izveidota un Latvijas Republikas Satversme ir pieņemta, lai īstenotu Latvijas tautas intereses. Demokrātiska valsts iekārta Satversmē ir noteikta, lai tiktu īstenota Latvijas tautas griba.
Mēs uzskatām, ka pašas Latvijas tautas gribai un mūsu sabiedrības izpratnei par vērtībām, mērķiem un to sasniegšanu ir jābūt Latvijas valsts politikas, likumdošanas, valdības lēmumu pamatā. Latvijas nacionālajām interesēm, ko nosaka mūsu tauta, mūsu tradicionālajām vērtībām, kuras ir Latvijas sabiedrības vairākumam, ir jābūt visu Latvijas valsts iekšpolitisko un ārpolitisko lēmumu pamatā.
Latvijas tautas gribai, kas demokrātiskā veidā tiek noteikta Latvijas likumos, ir jākļūst par galveno noteicēju Latvijas valstī.
Tādēļ mēs esam izveidojuši Demokrātijas aizsardzības biedrību, lai aizstāvētu tradicionālās vērtības, nacionālās intereses un morālos principus, kas ir patiesi svarīgi Latvijas tautai.
Mēs esam pārliecināti, ka Dieva svētīta Latvija modernajā pasaulē var stāvēt tikai uz stipras klints – mūsu sabiedrības kopīgas un apzinātas pamata vērtību un galveno mērķu izpratnes, kas veido Latvijas tautas gribu.
Tāds ir Demokrātijas aizsardzības biedrības virsmērķis – aktīva dialoga ceļā īstenot Latvijas valsts iedzīvotāju pamata vērtības, cilvēka neatņemamās tiesības un brīvības, tautas tiesības uz pašnoteikšanos kopumā un sabiedrības tiesības uz demokrātiskas un tiesiskas valsts procesiem visos valsts pārvaldes līmeņos un visos lēmumos – gan valsts iekšienē, gan sadarbībā ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

DAB sava virsmērķa sasniegšanai izvirza mērķus:

• Modināt cilvēkus, veidojot apzinātu attieksmi pret visas pasaules un Latvijas sabiedrībā notiekošajiem procesiem, raugoties uz tiem caur mūsu Satversmē nostiprinātajiem Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts principiem.
• Stiprināt Latvijas valstiskumu kā kopīgu vērtību, ņemot vērā arvien pieaugošo pārnacionālo veidojumu un institūciju ietekmi un Latvijas dalību dažādās starptautiskajās organizācijās.
• Veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja izpratni par savām tiesībām un valsts pienākumu tās aizsargāt, valsts politikā pieprasīt īstenot Satversmes 2.pantu, saskaņā ar kuru Latvijas valsts suverēnā vara pieder tautai.

DAB principi un vērtības

• Tradicionālo morāles principu un vērtību īstenošana valsts politikā, kas iekļauj brīvību, mīlestību un cieņu pret cilvēkiem, taisnīgumu un godīgumu gan likumdošanā, gan nodokļu politikā, gan sociālajā aizsardzībā, gan izglītībā, izejot no Latvijas sabiedrības izpratnes par tiem.
• Latvijas nacionālo interešu prioritāte – Latvija vispirms! Jebkurš iekšpolitisks un ārpolitisks lēmums, pirms tā pieņemšanas ir izvērtējams no Latvijas iedzīvotāju un Latvijas valsts interešu aizsardzības prizmas, vispirms noskaidrojot, kādu labumu vai ļaunumu attiecīgais lēmums var nodarīt Latvijai un tās iedzīvotājiem. Ja ļaunums Latvijas cilvēkiem no kāda lēmuma ir lielāks kā ieguvums – likumā noteiktā kārtībā iestāsimies “pret” šādiem lēmumiem arī tad, ja tās mēģina uzspiest starptautisku organizāciju palīdzību vai argumentējot starptautiskiem līgumiem. Netaisnīgus lēmumus nevienam nav tiesības uzspiest – Latvijas tautai ir tiesības īstenot savu gribu.
• Dieva kā augstākā morālā principa un vērtību avota atzīšana Latvijas valsts pamatlikumā. Cieņa pret kristīgām vērtībām un tradicionālajām reliģiskajām konfesijām sabiedrībā un valsts politikā. Tradicionālās ģimenes, kuras pamatu veido vīrieša un sievietes savienība, kā vērtības popularizēšana. Ģimenes lomas stiprināšana, veidojot sabiedrības izpratni par stipru ģimeni kā spēcīgas, attīstītas un nesatricināmas valsts pamatu. Tikai stiprā un laimīgā ģimenē var dzimt stipri un laimīgi cilvēki, kuri veidos stipru un laimīgu Latvijas valsts nākotni!
• Suverēnās tautas varas princips ir jāattiecina un Valsts prezidenta institūciju. Uzskatām, ka tautai ir jādod tiesības vēlēt Valsts Prezidentu. Tautas varas princips ir jāattiecina uz tiesībām piedalīties vēlēšanās, kas pašlaik ir nepamatoti sašaurinātas. Jāuzsāk diskusija par vēlēšanu sistēmu – noskaidrojot tautas vēlmi balsot par konkrētiem cilvēkiem, deputātiem vienmandāta apgabalos, kas mūsu skatījumā palielinātu atbildību sabiedrības priekšā un patiesu saikni ar iedzīvotājiem. Suverēnā vara pieder tautai – šis princips ir pilnībā īstenojams vēlēšanu sistēmā un Valsts prezidenta ievēlēšanā.
• Valsts iestādes un ministrijas kopīgo sabiedrības interešu dēļ ir jāvada labākajiem profesionāļiem, kas ir atbilstoši amatam un strādā pēc sirdsapziņas, īstenojot vispirms Latvijas tautas gribu un cilvēku vajadzības, nevis politiķiem, kuri vadās no svešām interesēm vai aizgūtām politiskām praksēm. Augsta līmeņa profesionālisms un labāko izvirzīšanas jeb meritokrātijas princips valsts pārvaldē. Iestāsimies par to, lai uz augstākiem valsts amatiem tiktu virzītas un amatos tiktu atbalstītas tikai tās personas, kam ir atbilstoša pieredze un izglītība, redzami nopelni attiecīgajā profesionālā jomā, vadītāja pieredze, svešvalodu zināšanas līmenī, kas ļauj Latvijas valsti profesionāli pārstāvēt starptautiskajā arēnā. Rosināsim sabiedrībā diskusiju par dubultpilsonību kā nevēlamu praksi, lai ieņemtu svarīgus amatus Latvijas valsts pārvaldē.
• Likums un kārtība – sabiedrības tiesības justies droši savās mājās uz ielas un darbā var īstenot tikai stipra likuma vara, ko īsteno nodrošināta, labi apgādāta un augsti profesionāla tiesu vara, prokuratūra, policija un speciālie dienesti. Taisnīgi likumi un pilnīga to ievērošana, lai nodrošinātu kārtību valstī – godīgi, taisnīgi un stingri.
• Izglītība un veselība – galvenie attīstīta un laimīga cilvēka, stipras ģimenes un plaukstošas valsts garanti. Izglītības un veselības sistēmu pielīdzināšana ekonomikas nozarēm draud ar to pamata būtības degradāciju un taisnīgu visu valsts iedzīvotāju piekļuvi šīm sabiedrības pastāvēšanai svarīgajām jomām.
Iestāsimies par kvalitatīvas visu līmeņu izglītības nodrošināšanas iespējām visiem Latvijas bērniem, rosinot sabiedrībā diskusiju par iespēju to nodrošināt kā tas tiek darīts valstīs ar labākajiem izglītības prakses paraugiem. Attīstīsim sabiedrības un medicīnas profesionāļu dialogu ar patiešām sakārtot veselības aprūpes finansējuma plūsmu, lai ārstniecības personām būtu adekvāts atalgojums un Latvijas iedzīvotājiem – kvalitatīvi un savlaicīgi pieejami veselības aprūpes pakalpojumi.
• Latvijas nacionālajām interesēm atbilstoša ārpolitika un diplomātiska attieksme pret citām valstīm. Cieņas pilna un iespējami draudzīga attieksme pret citām valstīm, bet īpaši visām Latvijas kaimiņvalstīm, ar kurām mūs vieno nemainīgas ģeogrāfiskas realitātes kopība. Ārpolitikai ir jākalpo Latvijas sabiedrības drošībai, mieram un ekonomiskajam uzplaukumam.
• Latvijas nacionālo interešu principa īstenošana valsts ekonomiskajā politikā. Latvijas ekonomikas uzplaukumam, Latvijas sabiedrības labklājībai, Latvijas strādājošo darba iespējām un atalgojumam, Latvijas uzņēmēju un uzņēmumu interesēm ir jābūt pirmajā vietā Latvijas valsts lēmumos. Latvijas ekonomiskās vides aizstāvēšana un veicināšana pēc principa – Latvija vispirms!
• Saprātīga, izsvērta un realitātei atbilstoša vides un dabas aizsardzības politika. Tīra vide, īstenojot efektīvus un pragmatiskus pasākumus ar maksimālu atdevi dabai un sabiedrībai. Politisku klimata teoriju pakļaušana Latvijas zinātnieku vērtējumam.
• Moderno tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstības pakļaušana humānām cilvēces interesēm, vietējā līmenī Latvijas sabiedrības interesēm un individuālā līmenī cilvēka brīvībām un tiesībām. Cilvēks nedrīkst kļūt tehnoloģisko procesu vergs – Dieva radītais cilvēks ir vērtība, nevis skrūvīte sistēmā – vienalga vai tā ir politiska vai tehnoloģiska sistēma. Tehnoloģijām ir jākalpo cilvēkam nevis cilvēkam tehnoloģijām!
• Latvijas vietējo zinātnieku diskusijas un viedokļa prioritēšana sabiedrībai svarīgu jautājumu izlemšanai valsts politikā. Latvijas valsts politikai saskaroties ar izaicinājumiem – vai tās ir pandēmijas, ekonomisko, klimata vai enerģētisko krīžu draudi – jābalstās primāri Latvijas zinātnieku ekspertīzē, kura tādā gadījumā tiek nodrošināta ar valsts resursu atbalstu zinātnei. Cieņas un patiesās nozīmes atgriešana Latvijas zinātnei – gudrības atgriešana Latvijas politikā.

Dievs svētī Latviju!

Jūnijā mūsu veidoto lielo interviju ar Sandri Toču skatiet šeit.

Share With:
Rate This Article
Comments

Leave A Comment